MATERIAŁY

DOKUMENTY
SZKOŁY

W drodze o dobrą naukę w

SP50

W drodze o dobrą naukę w

SP50

Statut szkoły PDF

Plan Pracy Szkoły 2023/2024 PDF

Program wychowawczo – profilaktyczny PDF

Tematyka godzin wychowawczych WORD

Szkolny zestaw programu nauczania PDF

 

PROCEDURY

 

Procedura postępowania wobec ucznia przejawiającego lekceważący stosunek do nauki PDF

Procedura organizowania i prowadzenia szkolnych wycieczek oraz wyjść grupowych PDF

Procedura pobytu ucznia w szkole podczas zajęć szkolnych, dojścia i powrotu ze szkoły PDF

Procedura postępowania z dziećmi z klas I – III, które nie są zapisane do świetlicy, a zostały czasowo z różnych przyczyn nieodebrane przez rodziców/prawnych opiekunów PDF

Procedura postępowania wobec ucznia uniemożliwiającego prowadzenie zajęć PDF

Procedura postępowania w przypadku zaistnienia wypadku ucznia PDF

Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia naruszenia godności osobistej nauczyciela lub innego pracownika szkoły przez ucznia PDF

Procedura postępowania w przypadku samowolnego opuszczenia szkoły przez ucznia PDF 

Procedura postępowania w przypadku niszczenia mienia szkolnego i prywatnego na terenie szkoły PDF

Procedura postępowania w przypadku kradzieży w szkole PDF

Procedura postępowania w przypadkach szczególnych zagrożeń związanych ze środkami odurzającymi i substancjami psychotropowymi z uwzględnieniem zadań osób podejmujących interwencję PDF

Procedura postępowania dotycząca długiej absencji ucznia i wagarów PDF 

Procedura kontaktów z rodzicami PDF

Procedura funkcjonowania świetlicy PDF

Procedura korzystania ze stołówki szkolnej PDF

Procedura prowadzenia zajęć wychowania fizycznego w czasie epidemii COVID 19 PDF

Procedura postępowania w razie stwierdzenia zagrożenia zarażeniem wirusem Covid-19 PDF

Procedury obowiązujące w bibliotece szkolnej na czas trwania pandemii Covid-19 PDF

Procedura postępowania wobec ucznia przejawiającego agresywne zachowania oraz sprawiającego inne problemy wychowawcze PDF,  Wzór kontraktu z uczniem przejawiającym trudności wychowawcze PDF

Procedura kwalifikowania uczniów do oddziałów I klas integracyjnych oraz klas specjalnych PDF 

Procedura postępowania w przypadku zaistnienia wypadku ucznia PDF

Procedura udostępniania i użytkowania darmowych podręczników PDFWORD

Procedura postępowania w przypadku występowania zagrożenia samobójczego ucznia PDF

Procedura postępowania w przypadku dokonania przez ucznia samookaleczenia na terenie szkoły PDF

Procedura przebywania osób na terenie szkoły PDF

Procedury na wypadek zagrożeń zewnętrznych PDF

Procedura w sprawie udzielania i organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz organizowania kształcenia dla uczniów niepełnosprawnych,
niedostosowanych społecznie zagrożonych niedostosowaniem społecznym 
PDF  

Procedura szkolna ,,Niebieskie Karty” PDF

Do procedury ,,Niebieskiej Karty” – KARTA A PDF 

Procedura dokonywania podziału na grupy na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z języka angielskiego PDF

Procedura przeciwdziałania cyberprzemocy PDF

Procedura postępowania w przypadku przemocy rówieśniczej  PDF

 

REGULAMINY

 

Wewnętrzny regulamin funkcjonowania szkoły w czasie epidemii PDF

Wewnątrzszkolny regulamin stołówki w okresie pandemii COVID-19 PDF

Regulamin rekrutacji uczniów oraz funkcjonowania klas sportowych PDF

Regulamin świetlicy PDF

Regulamin świetlicy w okresie pandemii COVID-19 PDF

Regulamin stołówki szkolnej PDF

Regulamin przyznawania statuetki „Jadwisi” PDF

Regulamin korzystania z darmowych podręczników lub materiałów edukacyjnych: PDF

Regulamin korzystania z szafek szkolnych:  PDF, WORD