DOBRO

WOLONTARIAT
SZKOŁY

Drogowskazem -

dobro

Drogowskazem -

dobro

wolontariat

Słowo „wolontariat” pochodzi od łacińskiego „voluntarius”, co znaczy „dobrowolny”. Centrum Wolontariatu definiuje wolontariat jako świadomą, dobrowolną, działalność podejmowaną na rzecz innych, wykraczającą poza więzi rodzinno- przyjacielsko- koleżeńskie.

Nie ma wolontariatu bez wolontariuszy

Wolontariusz to osoba, która dobrowolnie, świadomie oraz bez wynagrodzenia niesie pomoc innym, angażując się w pracę na rzecz osób i instytucji działających w różnych obszarach życia społecznego. Wolontariuszem może zostać każdy, jeśli tylko ma chęć do zaangażowania się w różnego typu inicjatywy. Osoby niepełnoletnie powinny posiadać pisemną zgodę rodziców bądź opiekunów prawnych, by mogły podjąć wolontariat.

Cechy wolontariusza

 • WRAŻLIWY
 • EMPATYCZNY
 • POMOCNY
 • ODPOWIEDZIALNY
 • CIERPLIWY
 • TOLERANCYJNY
 • OTWARTY
 • MA CHĘĆ DO DZIAŁANIA
 • WSPÓŁPRACUJE Z INNYMI

Regulamin przyznawania punktów za wolontariat​

PODSTAWA PRAWNA: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek.

ZASADY PRZYZNAWANIA PUNKTÓW

 1. Uczeń szkoły podstawowej może mieć przyznane 3 punkty w rekrutacji do szkół ponadpodstawowych za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu.
 2. Aby uzyskać 3 punkty uczeń powinien zrealizować co najmniej 30 godzin pracy wolontariatu . Uczeń może realizować te godziny już od klasy V szkoły podstawowej w ramach systematycznej pracy w szkole oraz okazjonalnych akcjach poza nią.
 3. Przepracowane godziny odnotowuje się w dzienniku Szkolnego Koła Wolontariatu lub Szkolnego Koła Caritas. Zrealizowane godziny sumuje się na koniec każdego roku szkolnego.
 4. Wolontariusz może również samodzielnie i aktywnie poszukiwać miejsca, obszaru, placówki, w pomoc którym mógłby się zaangażować. Uczeń może również proponować swoje pomysły na określone akcje, które mogą zostać zorganizowane w szkole. W razie jakichkolwiek trudności ma możliwość zwrócenia się do opiekunów Szkolnego Koła Wolontariatu oraz Szkolnego Koła Caritas.
 5. Uczeń, który działał jako wolontariusz poza szkołą, jest zobowiązany dostarczyć zaświadczenie o odbytym wolontariacie najpóźniej na tydzień przed roczną radą klasyfikacyjną w czerwcu. Zaświadczenie powinno zawierać nazwę placówki, pieczątkę i podpis osoby odpowiedzialnej za opiekę nad wolontariuszem, okres, w którym wolontariusz angażował się w pomoc oraz ilość zrealizowanych przez niego godzin.
 6. Punkty przyznaje Komisja, w skład której wchodzą: opiekunowie Szkolnego Koła Wolontariatu oraz Szkolnego Koła Caritas, lider zespołu ds. wolontariatu oraz wychowawcy, których uczniowie działali na rzecz wolontariatu.

Kto serca używa ten

nie przegrywa

Kto serca używa ten

nie przegrywa

Skąd się wziął wolontariat?

Społeczność wolontariuszy w SP50 z roku na rok odnosi coraz większe sukcesy. Nasze serca pomogły wielu osobom, zwierzętom i przyrodzie. Dołącz do nas! Warto pomagać.

CO NAS ŁĄCZY?

 • DOBRO
 • POMOC
 • OTWARTOŚĆ
 • ODWAGA
 • OPTYMIZM

Pierwszy wolontariusz

Jednym z pierwszych ludzi, którzy pojmowali wolontariat we współczesnym znaczeniu, był szwajcarski pacyfista Pierre Ceresole.

Dlaczego?

W 1920 r. zorganizował on pierwszy obóz – Service Civil Volontaire – będący reakcją na wydarzenia i następstwa I wojny światowej.

Wyjątkowi

W obozie zebrał ochotników spośród walczących ze sobą uprzednio krajów, aby odbudować ze zniszczeń wojennych wioskę w pobliżu Verdun.

Zachęcam do obejrzenia filmu "Mała Historia Dobroczynności" stworzonego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce. Ukazuje on historię pomagania na ziemiach polskich.

Wolontariat w Polsce

Początki i historia

W Polsce istnieje długoletnia tradycja pracy społecznej, tradycja pomagania sobie wzajemnie, angażowania się na rzecz rozwiązywania problemów potrzebujących.

Osoby działające na tym polu określano mianem społeczników, altruistów. Powszechnie znane są sylwetki np. Henryka Jordana (lekarza, społecznika), Janusza Korczaka (lekarza, pedagoga, działacza społecznego).

Wolontariat - misja

Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest;nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli sięz innymi.​

Jan Paweł II
ハートの贈り物

"(...) pragnę wyrazić wam żywe i szczere uznanie za poświęcenie, z jakim w każdym miejscu na świecie nieustannie troszczycie się o tych, którzy znajdują się w potrzebie. Czy to gdy pracujecie w pojedynkę, czy też zrzeszeni w różnych organizacjach - dla dzieci, osób starszych, dla chorych, ludzi znajdujących się w trudnych sytuacjach, dla uchodźców i prześladowanych - jesteście promieniem nadziei, który rozprasza mrok samotności i dodaje odwagi do przezwyciężenia pokusy przemocy i egoizmu".

Jan Paweł II

Wolontariat

W SP50

Wszystkie akcje charytatywne są koordynowane przez Zespół do spraw Wolontariatu, którego liderem jest pani Anna Fajkowska.

Szkolne Koło Wolontariatu 

Opiekunowie

 • Anna Fajkowska
 • Małgorzata Owczarczyk
Szkolne Koło Caritas 

Opiekunowie

 • Lucyna Czerniakowska

 

Szkolne Koło Eleos 

Opiekunowie

 • Ewa Masajło,
 • Iwona Górska,
 • Anna Cyrkun

DZIĘKUJEMY ZA WASZE ZAANGAŻOWANIE

AKCJE SP50

Zrób dla kogoś coś

dobrego

Zrób dla kogoś coś

dobrego