WIEDZA

EGZAMIN
ÓSMOKLASISTY

Daj z siebie wszystko

! :)​

Daj z siebie wszystko

! :)​

Drodzy Ósmoklasiści

Jesteśmy ogromnie z Was dumni i z całego serca gratulujemy Waszych osobistych osiągnięć oraz wytrwałości w nauce przez 8 lat. Wykazaliście wielką niezłomność i determinację. 

Życzymy Wam – naszym Absolwentom SP50, wszystkiego najlepszego w przyszłości. 

Chcemy także rozszerzyć nasze podziękowania i gratulacje na nauczycieli, rodziców i całą społeczność szkolną, która sprawiła, że ten efekt był możliwy.

DO EGZAMINU ÓSMOKLASISTY POZOSTAŁO:

Dni
Godziny
Minuty

Termin główny
1. język polski – 23.05.2023 r. (wtorek) – godz. 9:00
2. matematyka – 24.05.2023 r. (środa) – godz. 9:00
3. język obcy nowożytny – 25.05.2023 r. (czwartek) – godz. 9:00 

Termin dodatkowy
1. język polski – 12.06.2023 r. (poniedziałek) – godz. 9:00
2. matematyka – 13.06.2023 r. (wtorek) – godz. 9:00
3. język obcy nowożytny – 14.06.2023 r. (środa) – godz. 9:00 

CZAS TRWANIA EGZAMINU Z POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW

  • język polski – 120 minut (w przypadku przedłużenia – 180 minut)
  • matematyka – 100 minut (w przypadku przedłużenia – 150 minut)
  • język obcy nowożytny – 90 minut (w przypadku przedłużenia – 135 minut) 

Termin ogłaszania wyników egzaminu ósmoklasisty – 03.07.2023 r.
Termin przekazania szkołom wyników, zaświadczeń i informacji – do 06.07.2023 r.
Termin wydania zdającym zaświadczeń oraz informacji – 06.07.2023 r. 

WAŻNE TERMINY
– do 30.09.2022 r. – złożenie przez rodziców deklaracji wskazującej język obcy nowożytny, z którego uczeń przystąpi do egzaminu ósmoklasisty;
– do 17.10.2022 r. – przedłożenie przez rodziców dyrektorowi szkoły zaświadczenia o stanie zdrowia ucznia lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się;
– do 24.11.2022 r. – złożenie przez rodziców oświadczenia o korzystaniu albo niekorzystaniu ze wskazanych sposobów dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych zdających, po otrzymaniu pisemnej informacji, o przyznanych dostosowaniach.

Szczegółowe informacje o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty obowiązujące w roku szkolnym 2022/2023:

Na stronie internetowej CKE (www.cke.gov.pl, w zakładce poświęconej egzaminowi ósmoklasisty) dostępne są: 

  1. Informatory o egzaminie ósmoklasisty od roku szkolnego 2018/2019 oraz aneksy do tych informatorów obowiązujące w roku szkolnym 2022/2023 
  2. Przykładowe arkusze egzaminacyjne 
  3. Zestawy powtórzeniowe zadań egzaminacyjnych 
  4. Arkusze egzaminu próbnego 

Arkusze wykorzystane do przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty w latach 2019– 2022

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łomży 

https://www.oke.lomza.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1339&Itemid=134

 

Centralna Komisja Egzaminacyjna

https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/

UWAGA: Próbne egzaminy w klasach ósmych SP50 odbędą się: 

  • Język polski – …
  • Matematyka – …
  • Język obcy – …

Uczniowie z dostosowaniem (wydłużony czas) egzamin rozpoczynają we …. o godz. ….. w…. i …. o godz. …… Ósmoklasiści bez dostosowań  o godz. ….. (we wszystkie 3 dni).