DBAMY

REWALIDACJA

Z nami

rewalidacja

Z nami

rewalidacja

Co oznacza termin " rewalidacja"?

Słowo rewalidacja  pochodzi od łacińskich słów  re znówvalidus – mocny.  Jest to całokształt podejmowanych działań edukacyjnych, terapeutycznych i wychowawczych mających ściśle określone cele. To usprawnianie zaburzonych funkcji rozwojowych i intelektualnych.

Do kogo skierowane są zajęcia rewalidacyjne?

Zajęcia przeznaczone są dla uczniów, którzy posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez poradnię pedagogiczno – psychologiczną.

Cele zajęć rewalidacyjnych prowadzonych w szkole:

Głównym celem zajęć rewalidacyjnych jest przywrócenie uczniowi z niepełnosprawnością fizyczną, intelektualną lub sprzężoną możliwie pełnej sprawności, zmierzanie do najpełniejszego rozwoju dziecka.

Cel nadrzędny osiągamy poprzez realizację celów szczegółowych. Należą do nich m. in.: stymulowanie ogólnego rozwoju, rozwijanie tych funkcji, które są najsilniejsze i najmniej zaburzone, optymalne korygowanie funkcji zaburzonych, kompensowanie, czyli wyrównywanie przez zastępowanie, dynamizowanie rozwoju, stawianie na mocne strony ucznia oraz szukanie tego, co w nim najlepsze.

Prowadzący zajęcia rewalidacyjne

Zajęcia rewalidacyjne prowadzą pedagodzy specjalni, którzy posiadają kwalifikacje odpowiednie do danego typu zajęć.

Aby zapewnić dziecku jak najlepszy rozwój, ściśle współpracują z jego rodzicami, wychowawcą, nauczycielami pracującymi z danym uczniem, psychologiem i pedagogiem szkolnym.

Dbają oni szczególnie o poczucie bezpieczeństwa dziecka na zajęciach, otaczają je opieką; tworzą pełną ciepła, zrozumienia i akceptacji atmosferę. Indywidualizują pracę z uczniem (zgodnie ze wskazaniami i zaleceniami zawartymi w orzeczeniu), bazując na jego mocnych stronach. Wzmacniają poczucie wartości swoich podopiecznych, rozwijają w nich wiarę w swoje możliwości. Pomagają przezwyciężać lęk, który pojawia się przy pokonywaniu trudności.

Stosują różnorodne formy i metody pracy, np. elementy dramy, bajkoterapii, arteterapii, muzykoterapii, mapy mentalne, linie czasu, „burzę mózgów”. Korzystają z ciekawych pomocy i programów terapeutycznych, pracują z wykorzystaniem narzędzi TIK.

Niektóre programy multimedialne wykorzystywane na zajęciach rewalidacyjnych:

 • MatŚwiat – Terapia Pedagogiczna PRO – program rozwijający kompetencje matematyczne,
 • Dysleksja PRO – zestaw programów wspomagających profilaktykę, diagnozę, terapię trudności w czytaniu i pisaniu, kształcących świadomość ortograficzną i poprawną pisownię,
 • Wspomaganie Rozwoju PRO – program wspomagający wczesną terapię zaburzeń funkcji poznawczych i percepcyjno – motorycznych, wspierający wszechstronny rozwój dziecka,
 •  Śmiało do szkoły! – program zapobiegający trudnościom w nauce czytania, pisania i liczenia,
 • Moc emocji – program wspierający rozwój emocjonalno – społeczny, z elementami socjoterapii, dla dzieci w wieku 6 – 10 lat, 
 •  Spektrum autyzmu PRO – specjalistyczny program wspierający terapię dzieci w starszym wieku szkolnym i młodzieży ze spektrum autyzmu.

Rodzaje zajęć rewalidacyjnych prowadzonych w naszej szkole:

 • Integracja Sensoryczna (SI),
 • Trening Umiejętności Społecznych (TUS),
 • rozwijanie umiejętności językowych i komunikacyjnych,
 • rozwijanie i doskonalenie mowy,
 • nauka alternatywnych metod komunikacji,
 • doskonalenie kompetencji społeczno – emocjonalnych,
 • rozwijanie funkcji poznawczych,
 • trening pamięci, koncentracji,
 • usprawnianie funkcji psychomotorycznych,
 • usprawnianie percepcji wzrokowej,
 • usprawnianie percepcji słuchowej,
 • doskonalenie technik szkolnych,
 • doskonalenie umiejętności matematycznych i logicznego myślenia,
 • usprawnianie małej i dużej motoryki,
 • usprawnianie grafomotoryki,
 • gimnastyka korekcyjna,
 • nauka orientacji przestrzennej i poruszania się,
 • inne, wynikające z indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.

Magdalena Mroczko