Szkolny Konkurs Informatyczny pt. „Animowana Pocztówka Bożonarodzeniowa ”

 
Regulamin Szkolnego Konkursu Informatycznego pt. „Animowana Pocztówka Bożonarodzeniowa ”
 

Konkurs organizowany jest do uczniów klas V-VIII Szkoły Podstawowej nr 50 z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętej Jadwigi Królowej Polski
w Białymstoku

Organizator konkursu: Anna Fajkowska, Katarzyna Kossakowska

Uczestnikami konkursu są uczniowie klas IV -VIII Szkoły Podstawowej nr 50 z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętej Jadwigi Królowej Polski
w Białymstoku.

 

Celem konkursu  jest:

  •  kultywowanie tradycji bożonarodzeniowych
  • poszukiwanie nowych środków wyrazu, poszerzanie wiedzy z zakresu różnych technik komputerowych
  • rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów,

 

Sposób przeprowadzenia konkursu:

  • Zadaniem uczestników jest samodzielne wykonanie animowanej pocztówki Bożonarodzeniowej w dowolnym programie graficznym (np. Gimp).
  • Praca powinna być zapisana w formacie gif, jako nazwę plików należy wpisać swoje nazwisko, imię i klasę.

 

Kryteria oceny prac:

– zgodność z tematem

– pomysłowość, oryginalne ujęcie tematu

– estetyka wykonania

– grafika i cała szata graficzna powinna być przejrzysta i  technicznie poprawnie wykonana

 

 

Miejsce i termin dostarczania prac:

Prace konkursowe – pliki graficzne podpisane imieniem, nazwiskiem należy przesyłać w wersji elektronicznej na adres e-mail: anna.fajkowska@sp50.bialystok.pl

Prace konkursowe należy wysyłać do 20 grudnia 2022 r.

 

Warunki uczestnictwa

 

·         W konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które nie zostały nigdzie publikowane ani nie brały udziału w żadnym innym konkursie.

·         Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich
do nich na rzecz Organizatora, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994r., Nr 24, poz. 83), a także do publikacji w wydawnictwach wszelkiego typu, wydawanych przez Organizatora oraz w Internecie.

·         Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania, prezentowania prac konkursowych w celach promocyjnych w mediach, na stronach internetowych oraz wydawnictwach drukowanych i elektronicznych. Ponadto zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego przekazania prac na cele statutowe Organizatora (wystawa pokonkursowa).

 

·         Nadesłanie pracy jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora Konkursu w celu i w zakresie niezbędnym na do przeprowadzenia konkursu, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. 7. Biorąc udział w Konkursie uczestnik wyraża zgodę na zastosowanie się do niniejszego regulaminu. 

 

 

Rozstrzygnięcie konkursu

W wyniku postępowania konkursowego Komisja Konkursowa wyłoni zwycięzcę/ zwyciężczynię.

 Dla autorów i autorek najlepszych prac przewidziane są nagrody rzeczowe oraz dyplomy.

  • Wszyscy uczniowie i uczennice biorący udział w konkursie otrzymają dodatnie punkty z zachowania.
  • Wyniki konkursu wraz z prezentacją nagrodzonych prac zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły.

 

Uwaga! Zgłaszane prace konkursowe są pracami indywidualnymi i autorskimi. Osoby biorące udział w konkursie zgadzają się na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu i opublikowanie zwycięskich prac na stronie internetowej oraz Facebooku szkoły. Pisemną zgodę udziału w konkursie uczniowie uczniowie otrzymają bezpośrednio od nauczyciela.

                                                                                                                                                                                                                                  Anna Fajkowska