III Miejski Konkurs Poetycki „Bohater literacki w wersach wiersza ukryty”

REGULAMIN

I. Organizator

1. Organizatorem III Miejskiego Konkursu Poetyckiego „Bohater literacki w wersach wiersza ukryty” jest Szkoła Podstawowa nr 50 z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętej Jadwigi Królowej Polski w Białymstoku.

II. Cele konkursu

1. Budzenie wrażliwości poetyckiej uczniów.

2. Rozwijanie kreatywności i innowacyjności.

3. Znajomość utworów z literatury polskiej i światowej oraz umiejętność mówienia o nich.

4. Charakteryzowanie bohatera lektury.

5. Realizacja podstawowego kierunku realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2022/2023 – wychowanie zmierzające do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości poprzez kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno, uzdalniających do odpowiedzialnych decyzji.

III. Uczestnicy

1. Konkurs adresowany jest do uczniów klas IV – VIII szkół podstawowych w Białymstoku.

2. Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch kategoriach wiekowych: 

klasy IV – VI,

klasy VII – VIII.

IV. Wymogi konkursowe

1. Zadaniem uczestnika konkursu (w obu kategoriach wiekowych) jest napisanie wiersza o bohaterze lektury (obowiązkowej), którego postawa była ukierunkowana na prawdę, dobro
i piękno
.

2. Tekst wiersza ma jak najpełniej prezentować postać literacką.

3. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną pracę własną, wcześniej niepublikowaną nienagradzaną opatrzoną godłem złożonym z ciągu sześciu przypadkowych cyfr i liter, w lewym górnym rogu na pierwszej stronie pracy (nie można podawać swojego nazwiska, dodawać dedykacji ani dopisków).

zapisanym drukowanymi literami przy prawej krawędzi u góry pierwszej strony pracy.

5. Wiersz powinien liczyć co najmniej 12 wersów.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania prac niespełniających wymienionych wyżej wymogów.

7. Wiersze prosimy dostarczyć tylko w wersji elektronicznej (w formie pliku Word lub PDF

jako załącznik na adres mailowy konkurs.poetycki@sp50.bialystok.pl

8. Wiersze należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 16 grudnia 2022 r.

9. Prace nadesłane po terminie nie wezmą udziału w konkursie.

10. Pytania w sprawie konkursu należy kierować do koordynatora: Małgorzaty Ostrowskiej 

(e-mail: konkurs.poetycki@sp50.bialystok.pl).

11. Każda praca powinna zawierać załącznik w postaci wypełnionego formularza zgłoszeniowego oraz informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych dostępnych na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 50 (FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY). Prace bez wypełnionego i podpisanego formularza nie zostaną dopuszczone do konkursu. Wypełniony formularz należy zeskanować (ewentualnie zrobić zdjęcie) i przesłać w formie elektronicznej w jednym mailu razem z pracą.

V. Laureaci i nagrody

1. Prace konkursowe oceni Jury powołane przez Organizatora konkursu.

2. Przy ocenie wierszy będzie brana pod uwagę: zgodność z tematyką konkursu, oryginalne ujęcie tematu, umiejętność posługiwania się środkami poetyckimi, poprawność językowa.

3. Lista laureatów zostanie umieszczona 13.01.2023 r. na stronie Szkoły Podstawowej nr 50.

4. Wszyscy wyróżnieni uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy, a laureaci –atrakcyjne nagrody rzeczowe.

5. Podsumowanie konkursu i wręczenie nagród będzie miało miejsce w Szkole Podstawowej nr 50 w Białymstoku.

VI. Dane osobowe – RODO

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.  w sprawie ochrony osób fizycznych z związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest: Szkoła Podstawowa nr 50 z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętej Jadwigi Królowej Polski w Białymstoku; dane kontaktowe: 15-338 Białystok, ul. Pułaskiego 96, tel. +48 85 74 89 041, e-mail: sp50@um.bialystok.pl 

2. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, c RODO w celu: organizacji III Miejskiego Konkursu Poetyckiego „Bohater literacki w wersach wiersza ukryty”, publikacji imienia i nazwiska dziecka jako reprezentanta szkoły i uczestnika imprez szkolnych, innych działań, których organizatorem jest Szkoła Podstawowa nr 50 z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętej Jadwigi Królowej Polski w Białymstoku zgodnie z art. 23 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.  Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025, 1104) oraz art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych ( Dz. U. z 2017 r. poz. 880 i 1089, z 2018 poz. 650). 

3. Odbiorcami danych osobowych mogą być: lokalne media, patroni honorowi konkursu.

4. Dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej. 

5. Prawnym opiekunom ucznia przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących danego ucznia, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania (w przypadkach określonych w art. 18 RODO). 

6. W trakcie przetwarzania danych nie dochodzi do wyłącznie zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. 

7. Rodzicom lub opiekunom prawnym ucznia przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zgodnie z art. 77 RODO. 

8. Podanie danych osobowych jest wymogiem koniecznym dla wzięcia udziału w konkursie.

VII. Postanowienia końcowe

1. Kwestie sporne rozstrzyga Organizator. 

2. Przesłanie pracy konkursowej wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym zawierającym zgodę na przetwarzanie danych osobowych jest równoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu, w tym z wyrażeniem zgody przez rodziców/opiekunów prawnych nieletniego ucznia na przetwarzanie danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska, adresu szkoły, do której uczęszcza uczestnik, przez Szkołę Podstawową nr 50 z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętej Jadwigi Królowej Polski w Białymstoku z siedzibą przy ul. Pułaskiego 96 w Białymstoku. Jest to również jednoznaczne z wyrażeniem zgody na zamieszczenie na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 50 i na stronach internetowych instytucji obejmujących konkurs patronatem danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, szkoły, do której uczęszcza oraz miejsca lub wyróżnienia przyznanego przez Jury konkursowe, a także zamieszczenia na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 50 i  na stronach internetowych instytucji, które objęły konkurs patronatem, fragmentów lub całości nadesłanej pracy konkursowej. 

3. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych obowiązuje do momentu jej wycofania. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.