III edycja Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego „Świetliczaki na tropie…kolorów świata”

W tym roku szkolnym nasza świetlica bierze udział w kolejnej edycji  Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego w ramach Akademii Świetlicowej, tj.: „Świetliczaki na tropie… kolorów Świata”. Organizatorem jest Wydawnictwo Sukurs Wasilewski, reprezentowane przez redakcję dwumiesięcznika „Świetlica w Szkole”. Tematem przewodnim działań w projekcie są barwy flagi olimpijskiej symbolizujące poszczególne kontynenty: Europę, Azję, Afrykę, Amerykę i Australię z Oceanią. Zwieńczeniem projektu będą działania odnoszące się do wszystkich kontynentów.

Cele projektu, opracowane przez organizatorów, to:

  • wychowanie ucznia aktywnego, świadomego swoich możliwości i posiadającego umiejętność współistnienia z przyrodą;
  • uwrażliwienie dzieci na piękno otaczającego świata i potrzebę ochrony przyrody;
  • działanie na rzecz ochrony różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie naszego kraju i świata;
  • rozwijanie zdolności manualnych ucznia; zainicjowanie współpracy między placówkami w całej Polsce.

Cele dodatkowe, których realizację chcemy osiągnąć z wychowankami świetlicy w ramach projektu, to:

  • wzbogacenie wiedzy na temat wybranych krajów;
  • budzenie przywiązania, zainteresowania życiem oraz szacunek dla ludzi z innych krajów;
  • rozumienie i akceptowanie odmienności ludzi innych narodowości;
  • budzenie zainteresowania elementami środowiska przyrodniczego, występującego na innych kontynentach;
  • rozwijanie sprawności manualnych i umiejętności pracy w grupie.

Krótkie informacje i pamiątkowe zdjęcia będziemy zamieszczać na bieżąco na FB na stronie https://www.facebook.com/groups/swietliczakinatropie/ oraz w zakładce Świetlica na stronie SP 50.

Autor: Małgorzata Jabłońska