My amazing winter holidays

,,MY AMAZING WINTER HOLIDAYS”

konkurs z języka angielskiego dla uczniów klas ósmych
● Napisz e-mail, w którym opiszesz miejsce gdzie spędziłeś ferie zimowe lub przygodę,
którą przeżyłeś w trakcie feryjnego odpoczynku.
● Ocenie prac konkursowych podlegać będzie treść wypowiedzi, logika i spójność
wypowiedzi, poprawność i zasób środków językowych oraz estetyka wykonania pracy.
● Prace należy dostarczyć do dnia 14.02.2022r. do nauczycieli języka angielskiego .
● Informacje o wynikach konkursu zostaną umieszczone na stronie internetowej szkoły
do 21.02.2022r.
●Każdy uczestnik konkursu zgodnie z WSO otrzyma 5 punktów z zachowania.
●Nagrodzeni uczniowie otrzymają dyplomy oraz atrakcyjne nagrody rzeczowe, a także
ocenę celującą z języka angielskiego.
Anna Michalak
Joanna Radziewicz