Szkoła Podstawowa nr 50 im. Św. Jadwigi Królowej Polski
Herb Polski

Szkoła Promująca Zdrowie - program

   
    Program “Szkoła Promująca Zdrowie” realizowany jest w Polsce od 1991 roku pod kierunkiem prof. dr hab. Barbary Woynarowskiej. Koncentruje się on przede wszystkim na promowaniu zdrowego stylu życia wśród uczniów, ich rodziców i otoczeniu szkolnym.
     Udział w programie „Szkoła Promująca Zdrowie” jest dobrowolną inicjatywą szkoły. Decyzję o przystąpieniu do projektu podejmuje Rada Pedagogiczna po konsultacji
z przedstawicielami społeczności szkolnej, w tym z rodzicami.
       Każda szkoła promująca zdrowie regularnie przeprowadza diagnozę potrzeb zdrowotnych oraz samopoczucia całej społeczności szkolnej
tj.: uczniów, rodziców, nauczycieli i pracowników niepedagogicznych. Na podstawie analizy wyników formułuje się priorytetowe problemy oraz planuje konkretne aktywności. Każda szkoła promująca zdrowie wyznacza własne cele i określa zadania do realizacji.
        W 2016 r. nasza szkoła przystąpiła do Sieci Szkół Promujących Zdrowie. Pierwszym krokiem było przyjęcie uchwały o przystąpieniu szkoły do programu Szkół Promujących Zdrowie, następnie poszerzenie  szkolnego Zespołu d/s Promocji Zdrowia o przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego, rodzica, pracownika obsługi ,intendentkę oraz  higienistkę szkolną. Szkolnym koordynatorem zespołu realizujacego  program „Szkoła Promująca Zdrowie” została pani Agnieszka Petelska. W naszych początkowych działaniach wspiera nas i pomaga pani Jadwiga Czyżewska, koordynator wojewódzki Szkół Promujących Zdrowie, z Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Białymstoku.
    Celem prac zespołu oraz całej społeczności szkolnej będzie osiągnięcie czterech standardów cechujących Szkoły Promujące Zdrowie:
1. Koncepcja pracy szkoły, jej struktura i organizacja sprzyjają uczestnictwu społeczności szkolnej w realizacji działań w zakresie promocji zdrowia oraz skuteczności i długofalowości tych działań.
2. Klimat społeczny szkoły sprzyja zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz rodziców uczniów.
3. Szkoła realizuje edukację zdrowotną i program profilaktyki dla uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz dąży do poprawy skuteczności działań w tym zakresie.
4.      Warunki oraz organizacja nauki i pracy sprzyjają zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz współpracy z rodzicami.
 
     Prace zespołu obejmować będą następujące działania:
1. Spotkania członków zespołu, na których ustalany będzie plan pracy na każdy rok szkolny.
2. Dokonywanie diagnozy i ewaluacji, wybieranie zadania priorytetowego na dany rok szkolny.
3. Monitorowanie i koordynowanie pracy całej społeczności szkolnej w zakresie promocji zdrowia.
4. Roczna ewaluacja pracy zespołu i całej społeczności szkolnej w zakresie edukacji zdrowotnej.
5. Prowadzenie zakładki na stronie internetowj szkoły w celu propagowania wiedzy i działań  dotyczących  promocji zdrowia.
 
     Na zebraniu zespołu Zespołu d/s Promocji Zdrowia ustalony został plan działań na rok szkolny 2016/17:
-   przeprowadzimy diagnozę, która pozwoli nam ustalić rzeczywiste problemy (potrzeby) społeczności szkolnej, uzyskamy konkretne, obiektywne dane, które będzie można wykorzystać w ewaluacji wyników po zakończeniu działań lub ich etapu, aby sprawdzić, co i w jakim stopniu się zmieniło,
-   pozyskamy uczestnictwo członków społeczności szkolnej i sojuszników wśród rodziców 
i w społeczności lokalnej oraz zmotywujemy ich do wspólnych działań,
-   uruchomimy podstronę szkolnej strony internetowej, na której regularnie zamieszczać będziemy publikacje na temat m. in. zdrowego odżywiania, profilaktyki w zakresie grypy, promocji ruchu na świeżym powietrzu itp.,
-   upowszechnimy koncepcję Szkoły Promującej Zdrowie w społeczności szkolnej,
-   przeprowadzimy w szkole akcję dotyczącą walki z hałasem; działania będą miały zróżnicowany charakter: od skrócenia i wyciszenia dźwięku dzwonka na korytarzach szkolnych, poprzez badania poziomu hałasu podczas przerw oraz organizację apeli poruszających problem hałasu i jego szkodliwości dla organizmu ludzkiego.
 
Agnieszka Petelska