Szkoła Podstawowa nr 50 im. Św. Jadwigi Królowej Polski
Herb Polski

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

      Wczesne wspomaganie to wszechstronne stymulowanie psychoruchowego i społeczno - emocjonalnego rozwoju dziecka z zaburzeniami funkcjonowania do momentu podjęcia przez nie nauki w szkole. 

     Dzieci korzystają z zajęć:

v    terapii Integracji Sensorycznej,

v    terapii logopedycznej,

v    terapii prowadzonej przez pedagoga specjalnego.

      Aby dziecko zostało objęte wczesnym wspomaganiem,  musi posiadać opinię o potrzebie wczesnego wspomagania, którą bezpłatnie wydają publiczne poradnie psychologiczno - pedagogiczne.

      Główne cele wczesnego wspomagania:

v    optymalne wspieranie rozwoju dziecka w okresie do podjęcia nauki szkolnej,

v    rozwijanie podstawowych kompetencji komunikacyjnych oraz społeczno – emocjonalnych,

v    rozwijanie sprawności manualnej i grafomotorycznej,

v    usprawnianie koordynacji wzrokowo – ruchowej,

v    wdrażanie do współpracy z nauczycielem – terapeutą,

v    doskonalenie umiejętności skupiania uwagi na wykonywanej pracy i dążenie do jej ukończenia,

v    usprawnianie motoryki małej i dużej,

v    rozwijanie umiejętności komunikacyjnych dziecka,

v    stymulowanie rozwoju funkcji poznawczych,

v    wyrównywanie deficytów ze szczególnym zwróceniem uwagi na umiejętności samoobsługowe, kontakt i komunikację,

v    w miarę rozwoju i osiągania postępów umożliwienie dziecku edukacji w naszej szkole lub stworzenie warunków      do stopniowego wprowadzania do przedszkola, zerówki w szkole masowej lub integracyjnej,

v    wspieranie rodziny dziecka w trudnych sytuacjach. 

    Nasi specjaliści:

v    pedagog specjalny,

v    psycholog lub psychoterapeuta,

v    logopeda,

v    terapeuta SI. 

     Zespół specjalistów w oparciu o przeprowadzone badania i analizę dokumentacji opracowuje konkretny indywidualny program terapeutyczny dostosowany do możliwości i zainteresowań dziecka.

      Z jakich programów korzystamy?

Realizujemy elementy różnych programów, sięgamy do różnych metod i form pracy. Te, po które sięgamy najczęściej to:

v    metoda integracji sensorycznej,

v    wykorzystanie muzyki we wspomaganiu rozwoju,

v    metoda wg W. Sherborne,

v    wykorzystanie elementów metody M. Montessori,

v    metoda TEACH wg Schoplera,

v    stosowana analiza behawioralna,

v    metody eliminowania zachowań niepożądanych (stosowana analiza behawioralna, etoda wg Sattoan),

v    metoda ułatwionej komunikacji (wspomaganej),

v    elementy kinezjologii dla dzieci,

v    metoda dobrego startu,

v    ćwiczenia autorstwa prof. Gruszczyk - Kolczyńskiej,

v    pedagogika zabawy.

      Podczas zajęć panuje miła atmosfera. Nasze gabinety i sale są bardzo dobrze wyposażone w  nowoczesne pomoce dydaktyczne.

 

    Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka w Szkole Podstawowej nr 50 z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętej Jadwigi Królowej Polski w Białymstoku.