Szkoła Podstawowa nr 50 im. Św. Jadwigi Królowej Polski
Herb Polski

Procedury

 
 1. Procedura postępowania wobec ucznia przejawiającego agresywne zachowania
  oraz sprawiającego inne problemy wychowawcze
 2. Procedura w sprawie udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 3. Procedura kontaktów z rodzicami
 4. Procedura postępowania wobec ucznia uniemożliwiającego prowadzenie zajęć
 5. Procedura postępowania w przypadku niszczenia mienia szkolnego i prywatnego na terenie szkoły
 6. Procedura postępowania w sytuacji posiadania przez ucznia przedmiotów niedozwolonych
  na terenie szkoły
 7. Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia naruszenia godności osobistej nauczyciela
  lub innego pracownika szkoły przez ucznia
 8. Procedura postępowania w przypadku zaistnienia wypadku ucznia
 9. Procedura postępowania dotycząca długiej absencji ucznia i wagarów
 10. Procedura postępowania w przypadku kradzieży w szkole
 11. Procedura pobytu ucznia w szkole podczas zajęć szkolnych, dojścia i powrotu ze szkoły
 12. Procedura postępowania w przypadku samowolnego opuszczenia szkoły przez ucznia
 13. Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci ze świetlicy szkolnej
 14. Procedura postępowania w przypadku, gdy rodzice / prawni opiekunowie nie odebrali dziecka
  w godzinach funkcjonowania świetlicy szkolnej
 15. Procedura postępowania w przypadku, próby odebrania ucznia przez osobę, co do której zachodzi podejrzenie bycia w stanie nietrzeźwości lub bycia pod wpływem innych środków odurzających
 16. Procedura przyprowadzania i odprowadzania na lekcje dzieci klas I – III zapisanych do świetlicy
 17. Procedura postępowania z dziećmi z klas I – III, które nie są zapisane do świetlicy, a zostały czasowo z różnych przyczyn pozostawione bez opieki
 18. Procedura korzystania ze stołówki szkolnej
 19. Procedury na wypadek zagrożeń zewnętrznych
 20. Procedura postępowania w przypadkach szczególnych zagrożeń związanych ze środkami odurzającymi i substancjami psychotropowymi z uwzględnieniem zadań osób podejmujących interwencję

 21. Procedura organizowania i prowadzenia szkolnych wycieczek
  -
  załączniki kliknij tutaj>>

 22. Procedura zadań opiekuńczych nauczycieli pracujących w Szkole Podstawowej

 23. nr 50 w Białymstoku im. Świętej Jadwigi Królowej Polski
 24. Procedura postępowania wobec ucznia przejawiającego lekceważący stosunek do nauki
 25. Procedura postępowania w przypadku samowolnego opuszczenia szkoły przez ucznia
 26. Procedura pobytu ucznia w szkole podczas zajęć szkolnych, dojścia i powrotu ze szkoły
 27. Procedura postępowania dotycząca długiej absencji ucznia i wagarów