Szkoła Podstawowa nr 50 im. Św. Jadwigi Królowej Polski
Herb Polski

Strona główna

Przetarg na wynajem powierzchni 1 m2 korytarza bloku sportowego

24-09-2018
 OGŁOSZENIE O PRZETARGU
              Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 50 z Oddziałami Integracyjnymi im.
Świętej Jadwigi Królowej Polski w Białymstoku przy ul. Pułaskiego 96.
 
na podstawie:
· Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami                                          
( tekst jedn. Dz. U. z 2016r.  poz. 2147 ze zm.)   
· Uchwały NR LVII/43/10 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 19 czerwca 2010 r.
w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich
wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub
na czas nieoznaczony,
· Zarządzenia Nr 816/11 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 06.08.2016 r.
w sprawie określenia regulaminu przetargów, warunków umów najmu, dzierżawy
i użyczenia lokali użytkowych i nieruchomości stanowiących zasób Gminy Białystok
oraz stawek czynszu.
· przepisów Ustawy Kodeks Cywilny
ogłasza przetarg pisemny na wynajem o powierzchni 1 m2 korytarza bloku sportowego mieszczącego się w budynku Szkoły Podstawowej Nr 50 z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętej Jadwigi Królowej Polski w Białymstoku przy ul. Pułaskiego 96 na instalację automatu spożywczego.
 
Przedmiotem najmu jest powierzchnia przeznaczony na ściśle określoną działalność gospodarczą związaną z instalacją automatu szt.1
 
Przedmiotem przetargu jest kwota miesięczna  czynszu za powierzchnie użytkową.
 Cena wywoławcza czynszu 200,00 zł   miesięcznie (netto).
 Cena czynszu zawiera opłaty z tytułu eksploatacji przedmiotu najmu (energia elektryczna, woda i ścieki oraz centralne ogrzewanie).
Wywóz nieczystości we własnym zakresie Najemcy.
 
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest :
-wpłacenie wadium w wysokości 200 złotych na konto 04 1240 5211 1111 0010 3557 0485 oraz przedłożenie dowodu wpłaty najpóźniej do dnia 17.10.2018 r. do godz. 9.45.
Wadium przetargowe zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż 22 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu. Wadium przetargowe wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg, zalicza się na poczet kaucji lub czynszu i opłat dodatkowych.
-pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem przetargu,  z warunkami przetargu zawartymi w ogłoszeniu, warunkami umowy najmu oraz o przyjęciu ich bez zastrzeżeń.
 
Po wynajęciu od szkoły w/w powierzchni oferent zobowiązany będzie do prowadzenia działalności na następujących zasadach:
- zainstalowanie automatu nowoczesnego i energooszczędnego,
- prowadzenie działalności zgodnie z przepisami bhp, ppoż., Sanepidu,
 
- utrzymanie zainstalowanego automatu w czystości i porządku w bezpośrednim jego sąsiedztwie,
- konsultowanie z Dyrektorem Szkoły oferowanego asortymentu. Asortyment nie może zagrażać zdrowiu i życiu uczniów, powinien on obejmować „zdrową żywność.”
- zakaz sprzedawania artykułów tytoniowych, alkoholowych, pirotechnicznych, łatwopalnych itp.
 
Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 17.10.2018 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Szkoły Podstawowej Nr 50 z Oddziałami Integracyjnymi im. Św. Jadwigi Królowej Polski w Białymstoku przy ul. Pułaskiego 96 w sali 302.
Oferty w formie pisemnej, w nieprzejrzystych zamkniętych kopertach nie identyfikujących oferenta z napisem „Przetarg na wynajem powierzchni pod automat szt.1  w budynku Szkoły Podstawowej Nr 50 z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętej Jadwigi Królowej Polski w Białymstoku przy ul. Pułaskiego 96”, należy składać w terminie  do17.10.2018 r. do godziny 09.45 w siedzibie zamawiającego tj. Szkoła Podstawowa Nr 50 z Oddziałami Integracyjnymi im. Św. Jadwigi Królowej Polski w Białymstoku przy ul. Pułaskiego 96– sekretariat (pokój 104).
Oferty złożone po upływie terminu przewidzianego na składanie ofert nie będą przyjmowane. Niedopuszczalna jest zmiana w ofertach już złożonych.
Umowa zostanie zawarta na czas określony.
Wygrywający przetarg zobowiązany jest do zawarcia umowy najmu w terminie do 7 dni od daty zakończenia przetargu.
Wygrywa oferent z najwyższą miesięczną ceną czynszu za 1m2.
Miejsce lokalizacji można oglądać codziennie w godzinach od 9.00 do 14.00.
Szczegółowych informacji w sprawie przetargu udziela Bogusław Bielecki – kierownik gospodarczy SP50, tel. 857489041
Wzór oferty, wzór umowy najmu, pisemne oświadczenie oraz regulamin przetargu można pobrać ze strony internetowej Szkoły Podstawowej Nr 50 z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętej Jadwigi Królowej Polski w Białymstoku przy ul. Pułaskiego 96  www.sp50.bialystok.pl
  
Dyrektor Szkoły
mgr Teresa Halina Duniewska
 
Załaczniki: