Szkoła Podstawowa nr 50 im. Św. Jadwigi Królowej Polski
Herb Polski

Procedury

 
 1. Procedura kontaktów z rodzicami (zał nr 14)
 2. Procedura wobec ucznia lekceważącego (zał nr 15)
 3. Program wychowawczy "Przyjazna Szkoła"
 4. Procedura zadań opiekuńczych nauczycieli i oświadczenia
 5. Procedura postępowania wobec ucznia uniemożliwiającego prowadzenie zajęć
 6. Procedura postępowania w przypadku niszczenia mienia szkolnego i prywatnego na terenie szkoły
 7. Procedura postępowania w sytuacji posiadania przez ucznia przedmiotów niedozwolonych na terenie szkoły
 8. Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia naruszenia godności osobistej nauczyciela lub innego pracownika szkoły przez ucznia
 9. Procedura postępowania w przypadku zaistnienia wypadku ucznia
 10. Procedura postępowania dotycząca długiej absencji ucznia i wagarów
 11. Procedura postępowania w przypadku kradzieży w szkole
 12. Procedura pobytu ucznia w szkole podczas zajęć szkolnych, dojścia i powrotu ze szkoły
 13. Procedura postępowania w przypadku samowolnego opuszczenia szkoły przez ucznia
 14. Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci ze świetlicy szkolnej
 15. Procedura postępowania w przypadku, gdy rodzice / prawni opiekunowie nie odebrali dziecka w godzinach funkcjonowania świetlicy szkolnej
 16. Procedura postępowania w przypadku, próby odebrania ucznia przez osobę, co do której zachodzi podejrzenie bycia w stanie nietrzeźwości lub bycia pod wpływem innych środków odurzających
 17. Procedura przyprowadzania i odprowadzania na lekcje dzieci klas I – III zapisanych do świetlicy
 18. Procedura postępowania z dziećmi z klas I – III, które nie są zapisane do świetlicy, a zostały czasowo z różnych przyczyn pozostawione bez opieki
 19. Procedura korzystania ze stołówki szkolnej
 20. Procedura przedłużenia etapu edukacyjnego - podstawa prawna.
 21. Procedura przedłużenia etapu edukacyjnego - wniosek.
 22. Procedura przedłużenia etapu edukacyjnego - oświadczenie rodzica lub prawnego opiekuna.
 23. Procedura przedłużenia etapu edukacyjnego - opinia zespołu.